תנאי שימוש

מדיניות תקנון תנאי שימוש באתר www.Unikey.co.il

עדכון אחרון  03 באוקטובר 2022

 

מסמך זה מהווה מדיניות משפטית מחייבת בנוגע לתנאי השימוש באתר, לרבות גלישה, קריאה, חשיפה למידע, רכישה, העתקת תוכן, מוצרים וכו’. הסכם זה חל על כל גולש ואדם המבקר באתר בנוגע לכל שירותיה, מוצריה או מידע, נתונים אליהם הגולש נחשף באתר. הסכם זה ושאר הסכמים המופיעים באתר לרבות “הסכם מדיניות משלוחים” , “הסכם מדיניות פרטיות”, “מדיניות החזרת מוצרים”, עשויים להיכתב בלשון זכר מטעמי נוחות כתיבה בשפה, אך מופנה לכל המינים כאחד, ללא הבדלים כלל.

 • אישור מסמך תקנון זה ע”י גולש/מבקר/משתמש/רוכש באתר בכל עת, מאשר בצורה ישירה את שאר מסמכי המדיניות המפורסמים באתר תחת www.unikey.co.il – “מדיניות פרטיות השימוש באתר”, “מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות באתר”, “מדיניות משלוחים”, “מדיניות מוכרים”, “מדיניות שיווק שותפים” וכו’. כמו כן, מובהר כי בכל נושא הקשור במסמך זה חובה על הקורא לעיין במסמכי המדיניות שונים, וכל הכתוב בהם כוחו יפה באותה המידה ככתוב כאן.
 • במידה ונפלה טעות במילים, מספרים, מונחים, זכר/נקבה, יחיד/רבים וכו’, במסמך תקנון זה או מסמכי מדיניות או תקנונים מחייבים המופיעים באתר אין להסיק כי תוקפו של התקנון, המסמך, המדיניות כולו או מקצתו בטלים.

 

הגדרות: 

  1. האתר Unikey – הצד העומד באחריות האתר בכל הנוגע לתוכן, מכירות, מוצרים או שירותים, לרבות עניינים משפטיים, תמיכה וכו’. יוגדר כ – צוות האתר, הנהלת האתר, האתר.
  2. גולשים – כל מבקר הנכנס לאתר מכל פלטפורמה או מערכת הפעלה, בכל זמן, וגולש במרחב האתר, מבצע פעולות, נחשף למידע, צופה בתכנים, מבצע פעולות רכישה של שירותים או מוצרים, מועבר לתכנים אחרים באופן ישיר או עקיף, יוגדרו כ – גולש, לקוחות, משתמשים, מבקרים, לקוחות, מוסר מידע או כל נתון אחר בצורה ישירה או עקיפה.
  3. משתמש –  כל גולש (מבקר) אשר יצר חשבון “משתמש” באתר, יוגדרו כ- חשבונות, משתמש, הן בלשון יחיד או רבים, הן בלשון זכר או נקבה. 
  4. רוכשים – כל גולשים או משתמשים אשר ביצעו רכישה כלשהי של מוצר/שירות אחד או יותר באתר.

 

כללי:

 1. תוקפו של הסכם זה יפה מרגע ביקור כל אדם וגולש במרחב האתר, בכל פלטפורמה בכל עת וימשך עד לסיום השירות או הגלישה\ביקור, ויחל מחדש בעת ביקור חוזר ללא תלות או קשר לכל גורם אחר.
 2. תוקפו יהיה במודע בצורה ישירה או עקיפה על ידי הסכמה למידע המופיע בחלונות קופצים, במסמכים אחרים או בכל דרך דיוור אחרת שדרכה יגיע אל הלקוח מסמכי הסכמה על השירות ומדיניות השימוש באתר.
 3. אף שינוי, תיקון או ויתור על מסמך זה, סעיף בודד או מספר סעיפים לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב או בצורה דיגיטלית ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור.
 4. אתר זה מתקיים במרחב המרשתת מופעל ומתוחזק ע”י Unikey, לרבות עובדיה, מנהליה ושאר נותני שירותיה. כל תנאי, כינוי שייכות המקושרים לאתר כגון “אנו”, “אנחנו”, “שלנו”, מתייחסים לאתר Unikey בלבד, כל תוכן האתר מוצע על ידו וכך חובת מדיניות על הגולשים בו.
 5. בעת שימוש הגולש, מבקר, משתמש, כל אדם באתר במרחב האינטרנט בו הוא מבצע אינטראקציה קטנה ככל שתהיה עם השירותים, תוכן, מידע, טפסים, מוצרים, סרטונים, חשיפה למידע וכו’, הלכה למעשה כי המשתמש – המבקר מקבל עליו כל הסכם, מדיניות ונהלים המתוקפים על ידי האתר.
 6. מסמך זה ומסמכים אחרים המתוקפים על ידי האתר לרבות: מדיניות החזרת מוצרים, מדיניות פרטיות, מדיניות משלוחים, מדיניות מוכרים, תוקפם יפה גם בזמן שימוש בהווה וגם בעתיד באופן פרטני או ציבורי, גם בעת שינוי עתידי במסמך זה ובאחרים בסעיף  אחד בודד או במספר סעיפים.
 7. אתר Unikey וכל עובדיו, מנהליו ונותני שירותיו, רשאים להימנע מלהעניק שירות לכל גולש, משתמש, רוכש שירות או מוצר באתר מכל סיבה שימצאו לנכון בכל זמן.
 8. המוצרים והשירותים הניתנים באתר מוגבלים בכמות מלאי והם ניתנים להחזרה / החלפה על פי מדיניות החזרת המוצרים שלנו. אתר Uniley משקיע מירב המאמצים כדי להציג מידע נכון ורלוונטי ככל האפשר. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל מכירה / מתן שירותיו לכל אדם ואזור גיאוגרפי שרואה לנכון. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מלאי המוצרים. כל התיאורים, הפרטים והמחירים של המוצרים והשירותים באתר נתונים לשינוי בכל זמן וללא התרעה, בשיקולו הבלעדי של האתר. האתר שומר על הזכות להפסיק מכירתו של מוצר / שירות בכל זמן וללא התרעה. הצעות ומבצעים המופיעים באתר תקפים ע”פ שיקול דעתו של האתר וניתנים לשינוי וביטול בכל זמן וללא התראה מוקדמת מצד האתר ומי מטעמו.
 9. על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש; (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.
 10. הגבלת גיל לשימוש באתר Unikey – כאמור במסמכי מדיניות אחרים המופיעים באתר, ובהמשך כמופיע במסמך זה עולה החשיבות לשימוש באתר עם גולשים בוגרים מגיל 18 ומעלה. על כן: בנוגע לגלישה ורכישה באתר – ובפרטי תקנון זה ובכללו כל מסמכי מדיניות אחרים באתר המחייבים אודות השימוש באתר, מחייב גיל 18 ומעלה. מסירת מידע כוזב למטרות שימוש באתר, לרבות גלישה, צפייה בתכנים וביצוע רכישות יחשב כהפרה בוטה של המדיניות ויוניקי תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה כנגד מפרי התקנון.
 11. חשוב להבהיר שבאתרנו נמכרים מוצרים רבים כגון – תוכנות/משחקים וכו’ עבור מכשירים כגון מחשב PC ושאר קונסלות משחק או Mac, הינם מוצרים וירטואליים בלבד! רכישה של רישיון דיגיטלי ולא מוצר פיזי או דיסק! במקרים אחרים, רק אם צויין אחרת במפורש מדובר במוצר פיזי. יוניקי עושה מאמצים בכדי להקל על השימוש באתר ומתן פרטים חשובים ללקוחות.

 

הונאה ומרמה:

 1. לרשות האתר עומדים אמצעים טכנולוגיים רבים, חלקם פנים ארגוניים במסגרת האתר וחלקם בספקי שירות חיצוניים צד שלישי, כך שבכל מקרה של מרמה, הפרת אמונים או הונאה בכל צורה שהיא במרחב האתר, Unikey עשוייה להפעיל כנגדם אמצעים אלו ואחרים לרבות עורכי דין, יועצים, סוכני בילוש וכו’. ובכל מצב במקרים הנ”ל המפר ישא בתוצאות העלויות של האתר ככל שיידרש על ידה.
 2. חשבונות ומשתמשים באתר הינם אישיים, ואינם ניתנים להעברה בכל מסגרת או דרך שהיא. הפרה של סעיף זה מהווה עילה לנקיטת אמצעים שונים בהתאם לשיקול דעתה של יוניקי כנגד המשתמש, במרחב האתר, במרחב המשפטי וככל העולה על רוחה.
 3. כל גולש, משתמש, מבקר או רוכש שירות או מוצר באתר מתחייב באופן ישיר לא לבצע כל פעולות העתקה, שכפול, מכירה, הפצה וסחר במידע או תוכן המופץ באתר, בין אם שנרכש על ידו ובין או לא.
 4. כאמור כל משתמש וחשבון באתר מוגדר כפרטי ואישי בלבד לאותו אדם שיצר אותו, לרבות תוכנו או רכישות או כל מידע המתקבל בו בכל דרך שהיא, וחל איסור מוחלט לבצע שיתוף מידע או חשבון או פיסות מידע בצורה ישירה או עקיפה לכל אדם, בין אם מחזיק במשתמש באתר ובין אם לא, בין אם קרא תנאים אלו ובין אם לא.

 

גורמי צד שלישי:

 1. רוכשי שירות או מוצר באתר, שמסופק ע”י חברות צד שלישי שותפות, הן במרחב הוירטואלי והן במרחב הפיזי, לרבות חברות שילוח, אתרי פורמים ומסחר דיגיטלי, אתרי תוכן, חברות סליקה וכו’ – כלל בהתאם לנעשה באתר, יהיו כפופים לאותם הסכמים הקשורים באותן פעולות, שילוח/הובלה, פרטיות ומידע וכו’ ואין לייחס מסמך מדיניות זה או אחרים המופיעים באתר Unikey כמדיניות מחייבת או קשורה בצורה ישירה או עקיפה כלל לאותם גורמי צד שלישי. על כן חלה חובה על כל גולש, משתמש ולקוחות האתר בעת ביצוע פעולות הכרוחות בשימוש נתוני שירות צד שלישי לקרוא ולהסכים למדיניות הפעילות שלהן.
 2. משתמש, רוכש או כל מבקר או יוצר אינטראקציה עם אתר Unikey בכל דרך שהיא ומסכים לכל הסכמי המדיניות שלה, מסכים באופן ישיר לכל הסכמי המדיניות הנוגעים אליו באתרים השותפים.

 

ביצוע רכישות ותשלומים באתר:

 1. גולש ומבקר אשר מבצע רכישות באתר למוצרים או שירותים, פירושו הרחב – מסכים לרכישה עבור עצמו מגורמי צד שלישי או כל גורם אחר שמבוצעים ע”י האתר, ושימוש בגורמי צד שלישי במהלך הרכישה, לרבות שירותי סליקת אשראי, שירותי מסוף והעברת כספים וכו’.
 2. המשתמשים מאשרים כי לא יבצעו כל פעולה אשר אינה מאושרת או אינה חוקית במסגרת חוקי המדינה או מדינות אחרות בה הם מתגוררים, לרבות שימוש בזכויות יוצרים, שימוש מסחרי, מסירת מידע, הנוגעים למדיניות או מערבים צד באתר Unikey.
 3. תנאי התשלום ייקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. אלא אם כן הוסכם אחרת, התשלום יתקבל על ידי האתר לפני אישור ההזמנה. האתר על פי שיקוליו הבלעדיים, רשאי לבטל ולחסום הזמנות. לדוגמה במקרים של הונאה, שימוש במידע כוזב, הפרה של תנאי השימוש, או סיבות אחרות הקשורות באבטחה ופרטיות השימוש של יוניקי.
 4. יובהר למשתמשים, גולשים ורוכשי מוצרים או שירותים באתר, כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המזמין אשר נשלח אליו בסיום תהליך הרכישה ולא מועד הוספתו לסל הקניות. צוות האתר רשאי לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי מצב בו לרוכשים או למבקרים יהיו טענות נגדה בשל כך.
 5. האתר אינו לוקח אחריות על מצבים ומקרים המתרחשים לאחר תהליך הרכישה בחזרת הרוכש לאחר קבלת המוצר או השירות, לרבות אובדן, גניבה, תקלות טכניות וכו’. כמו כן, אתר Unikey רשאי לחייב כל רוכש בתשלום נוסף בגין אבידה או גניבה, תקלה טכנית, מחיקה של מוצר או שירות שקיבל, גם במקרים ללא הסכמתו של הרוכש באופן ישיר לאחר הרכישה בגין חיוב זה.
 6. בשום צורה אתר Unikey, שותפיו, עובדיו ושאר נותני שירותיו במרחב הפנים ארגוני וגורמי צד שלישי אינם אחראים על נזקים או הפסדים הנגרמים לרוכשים בכל דרך ע”י המוצרים או השירותים אשר רכשו וכאלה המוצעים על ידי האתר למכירה, נזקים כלכליים או בריאותיים.
 7. במידה וגורמים או אירועים אשר אינם בשליטת האתר לרבות מפעיליו, מנהליו, עובדיו ושאר נותני שירותיו יעכבו/ימנעו את קיום המוצרים או השירותים והמכירות באתר באופן חלקי או מלא בכל דרך שהיא האתר רשאי לבטל רכישה כולה או חלק ממנה בכל עת.
 8. האתר רשאי לשנות את מחירי המוצרים והשירותים הניתנים בו כמו כן גם את מחיריהם של המשלוחים, עלויות ביטולים, דמי טיפול מעת לעת על פי שיקול דעתו וללא צורך בהודעה מוקדמת לגולשים, למשתמשים והרוכשים. ושינוי ככל שיהיה אינו מבטל תוקפו של הסכם זה או אחרים.
 9. בכל מקרה אשר בו מחמת כל סיבה שתהיה, תקלות טכניות, מחשוב, חשמל, ידע מקצועי  של עובדי האתר, תקלות שילוח ועבודה וכו’, נבצר מאתר Unikey לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. האתר יוכל לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
 10. אתר Unikey שומר לעצמו את הזכות לסגור או את האתר ו/או לבטל מכירה / עסקה על פי שיקול דעתו באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו.
 11. כאמור לצד יוניקי עומדת הזכות לביצוע ביטולים או שינויים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. ובפרט במקרים בהם לדוגמה – לקוח רכש מוצר, כאשר מחירו היה שגוי כתוצאה מטעות טכנית של צוות האתר בהעלאה או עדכון המוצר. על כן, רשאי צוות האתר לנקוט בפעולה לביטול ההזמנה בכל מצב, ולפעול בהתאם לנוהל החזר כספי ללקוח.
 12. מוצרי מנויים – יוניקי שומרת לעצמה את הזכות לשנות או לתקן כל מחיר מנוי גם לאחר רכישה וגם לאחר תקופת שימוש  של הלקוח, להעלות או להוריד מחירים בהתאם לשיקול דעתה. כמו כן, מנויים בהם מוגדרת תקופת זמן עבור שימוש חינמי או עבור שימוש בסכום מסויים, כאשר לאחר תקופה זו המחיר יתעדכן למחיר חדש – יוניקי אינה חייבת לעדכן בשום שלב את הלקוח או הרוכש על סיום תקופת הניסיון או סיום תקופת המחיר הראשוני ועל תחילת חיוב במחיר חדש. על הלקוח מוטלת האחריות לוודא ולעקוב אחר סיומה. רוכש מנוי מסכים בצורה מודעת לחיוב חוזר במסגרת רכישת המנוי בהתאם למודל המנוי שרכש.

נטילת ומסירת אחריות:

 1. אתר Unikey, מפעיליו, עובדיו ושאר נותני שירותיו אינם מייצרים את המוצרים הווירטואליים הנמכרים בו, ועל כן אינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים או לכל מיצג הנעשה באתר בנוגע לפרטים האמורים.
 2. במקרים מסויימים, ייתכנו הפרשי גווני צבע בין התצלומים והתוכן המובא באתר בנוגע למוצרים לבין המציאות בעת קבלת המוצר. על כן הגולש, המשתמשים והרוכשים מבינים ומסירים כל כוונה לתביעות בנושא זה כנגד יוניקי.
 3. כלל המוצרים באתר מוצגים לצורכי מכירה בלבד, ואינם עומדים על מנת לשרת דעה או המלצה, אופי, תכונותיהם, טיבם או רעתם, שמות היצרנים וכו’. יוניקי אינה משרתת אף גורם או ארגון פוליטי כלשהו וכל פעילותיה כעסק רשמי למטרות רווח בצורה חוקית.
 4. כל גולש, משתמש או רוכש מסכים כי האתר Unikey יבצע רכישות עבורו בנוגע למוצרים אשר רכש מהאתר מאתרי צד שלישי, וכי כל האחריות בנוגע לאופי המוצרים, שימושם, סכנות, הגבלות, התאמות וכו’, אינם על אתר Unikey בכל מוצר או שירות באתר.
 5. בשום נסיבות לא תחול עלינו ו או מי מטעמו אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין, עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של המוצרים או השירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת  מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בניזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 6. אתר Unikey או מי מטעמו, לא יישא באחריות לכל שימוש בלתי מורשה, או שימוש לרעה, שימוש שלא כדין או כחוק, במרמה, אשר ייעשה על חברות או כל גורמי צד שלישי לרבות נתוני שירות ושותפי האתר, בתוכן כרטיס האשראי בו נעשית שימוש לשם ביצוע פעולות באתר רכישה וכו’.
 7. אתר Unikey או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל שימוש בלתי מורשה, או שימוש לרעה, שימוש שלא כדין וכחוק, במרמה, גבנה או כל דרך שהיא, על תוכן, מידע, נתונים וכו’ המועלים על ידי סוכני מכירות, כשהם מכונים תחת הסכם מדיניות מוכרים באתר Unikey – פלטפורמת מסחר.
 8. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 9. האתר לא יהא אחראי, בכל הקשור לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 10. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר Unikey אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 11. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אתר Unikey בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 12. אחריות על עותקים דיגיטליים (קוד של משחק ) או משחקים בדיסק או קודים למנוי ברשת ה PSN או XBOX LIVE וכו’ – האחריות הבלעדית למוצרים אלה ושירות הלקוחות הוא ישירות אל מול היצרן. Unikey אינה גורם אחראי למתן שירות או תמיכה למשחקים או תוכנות ספציפיות ועל הרוכש לפנות למרכזי התמיכה הרלוונטיים של חברות הפיתוח של אותם מוצרים.
 13. חשוב להדגיש! במקרים רבים בנוגע למוצרים דיגיטליים, לאחר השלמת אספקת המוצר (משחק או תוכנה) אל פלטפורמת היעד (steam, origin וכו’) בחשבונו של הלקוח, ייתכנו תקלות בנוגע להתקנת המוצר על המכשיר או תקלות במוצר הוירטואל עצמו באגים וכו’. במקרים אלו, לאחר השלמת הטמעת המוצר בחשבונו של הלקוח, אין ליוניקי או מי מטעמה שום אחריות או קשר בנוגע לתקלות או באגים שיהיו– במוצר, או במחשב. בפרט בעיות ותקלות שקשורות להתקנת משחק על המחשב, בעיות שקשורות בתוך משחק עצמו ובאגים למיניהם. האחריות בכל הנוגע לכך מגיעה מפלטפורמת הפעלת המוצר או מיצרן המוצר (הוירטואלי). בנוסף, בכל מצב, על הלקוח לדעת מראש את דרישות הפעלתה המוצר ו/או תוכנות או דרישות אחרות שעשויות להשפיע על הרצת המוצר. למשל- אחסון, בעיות רשת, התנגשות תוכניות בהרצה ועוד.

 

מדיניות משלוחים:

 1. כל האמור בהסכם “מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים” המופיע באתר נוגע לסעיף זה באופן ישיר. בתחתית האתר ניתן להיכנס ולצפות בצורה ישירה בהסכם הרחב. מאשר סעיף זה מאשר באופן ישיר את כל האמור במסמך הנ”ל.
 2. כל המופיע במסמך זה בא להוסיף על האמור במסמך “מדיניות משלוחים ואספקת מוצרים” וכוחו יפה כאמור שם, ואינו מבטל תוקפו בכל צורה שהיא את המסמך האמור.
 3. האתר רשאי לגבות דמי ביטול בגובה 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ – הנמוך מבין השניים. בנוסף, דמי הביטול כוללים את עלות האיסוף והמשלוח של המוצר.

 

תוכן ומידע באתר:

 1. האתר Unikey אינו לוקח אחריות על דיוק המידע, תוכן או נתונים אליהם נחשף הגולש, משתמש או רוכש, הן במסגרת מרחב האתר או תחת גורמי דיוור צד שלישי.
 2. האתר עושה שימוש באייקונים, תמונות, צלילים, קבצי שמע, סרטונים ושאר קבצי מדיה נוספים הניתנים באופן חופשי לשימוש באינטרנט מאתרים גדולים כגון – freepik, flaticon, Canva, , storyset.com, burst.shopify, unsplash, pexels, icons8 ועוד. זכויות היצירה וקרדיטים ניתנים לאותם יוצרים מאתרים הללו בהתאם למדיה המופצת באתר.

 

מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות, הכפופים לתנאים ולמדיניות תמידית בהתאם להוראות זמנים.
 2. המבצעים הנערכים באתר, הינם במסגרת מכירות באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברת . האתר Unikey לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת אחרת. 
 3. במידה והאתר יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד גמר המלאי (לפי המוקדם מבניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

 

מסירת פרטי מידע:

במצבים בהם תזדקק Unikey – האתר, למידע ונתונים מהגולשים/לקוחות/משתמשים/רוכשים בכל נושא, לרבות במקרים של רכישות, מילוי תכני דיוור, מילוי טפסי תשלום, מסירת פרטי מגורים, פרטים אישיים, כתובת אימייל וכו’,  יחוייב אותו אדם להזין את הפרטים המבוקשים בהתאם להוראות המופיעות באתר באותו נושא, לצורך מסירת פרטים מדוייקים ע”י טופס ייעודי או באמצעות ערוץ תקשורת אחר.

 1. מסירת פרטים בצורה ישירה או עקיפה, ע”י נציג או גורם מטעם יוניקי, או ע”י טפסי נתונים של האתר, או ע”י שאר ערוצי תקשורת ככל שידרש – ווצאפ, פייסבוק, SMS, שיחות טלפון וכו’.
 2. יוניקי מפעילה באתר שירות צ’אט לייב במטרה לתת שירות ללקוחות ולפתור בעיות. באופן דומה, ככל אשר ידרש, יהיה על הגולש למסור פרטים לצרכים השונים: זיהוי ואימות, אימות רכישות, השלמת רכישות, או לכל מטרה ע”פ צוות האתר. על הגולש למסור פרטים בהתאם. במסגרת השימוש בצ’אט לייב, יהיה חייב הגולש למסור פרטי מידע אישים רבים ככל אשר ידרש ע”פ הוראות המערכת או ע”פ צוות יוניקי בצורה אחרת.
 3. יוניקי עשוייה לבקש ולקחת מידע בצורה ישירה או עקיפה, והסכמה במסמך זה מהווה הסכמה של הגולש למסירת מידע בנוגע ל: פרטים טכניים בנוגע למכשיר, אופי גלישה, מיקום וכו’; פרטים ונתונים דמוגרפיים; פרטי יצירת קשר בערוצים שונים; פרטים אישיים שונים.
 4. בהסכמה למסמך זה ובפרט בנושא מסירת מידע, כל אדם מחויב למסור מידע מדויק אודותיו בנוגע לכל נושא שיבוקש במסגרת האתר (רכישות, תשלומים, טפסי מידע וכו’), ומחויב לעדכן באופן תכוף במידה וחלו שינויים בפרטים אשר מסר בתחילה.
 5. אחריות דיוק הפרטים מוטלת על המשתמש/לקוח/גולש/רוכש בלבד ולא תהיה הצדקה לטענות כנגד אתר Unikey ושאר נותני שירותיו בכל נושא, כנגד אי התאמה למידע מדויק.
 6. אי מסירה של פרטים מדוייקים תהווה עילה להונאה כנגד האתר שבוצעה ע”י אותו גורם שמסר את הפרטים השגויים – הגולש/לקוח וכו’, ובהתאם תוכל יוניקי להחליט לפי שיקול דעתה לבצע פעולות רבות כנגד אותו אדם, לרבות חסימת פעילות כללית, חסימת גישה לתכנים, ביטול עסקה, תביעה משפטית וכו’. לא תהיה הצדקה לטענה בה הפרטים השגויים שנמסרו היו בטעות ולא במתכוון.
 7. יוניקי רשאית לעשות שימוש בפרטים האישיים של הגולשים, פרטים דמוגרפיים, נתוני גלישה ונתוני מכשור טכניים למטרות רבות כגון: שימוש בדיוור ישיר במגוון ערוצי תקשורת שונים (דוא”ל, רשתות חברתיות אפליקציות מסרים מיידים וכו’), עבור הצעות רכישה מותאמות אישית ומבוססות מידע ונתונים אישיים של לקוחות. יוניקי עשוייה לעשות שימוש בכל מידע העומד לרשותה, הן שנסמר בצורה ישירה או בצורה עקיפה, מודעת או שלא מודעת ע”י הלקוח, הן בטפסים והן בצורה בלתי ישירה ע”י שירותי ניטור פעילות משתמשים, עבור מטרות שיווק ופרסום תוכן, שירותים ומוצרים. ובכל אלו, הגולש, משתמש או לקוח מסכים באופן מודע להעברת המידע ולקבלת הדיוור.

 

תגובות על האתר:

תגובות משתמשים, חוות דעת והצעות אחרות במידה והמשתמש שולח תוכן מסוים, כולל בקשות, תגובות, הצעות, רעיונות, תכניות, בכל מדיה אפשרית- דואר אלקטרוני, דואר, מערכות האתר, רשתות חברתיות וכל מדיה אחרת, המשתמש מסכים בכך שהאתר יערוך, יעתיק, יפרסם, יפיץ, יתרגם על פי שיקול דעתו את התוכן שהמשתמש שלח (לרבות פרטים אישיים במידת הצורך על המשתמש שם מלא, מגורים, תמונה וכו’). האתר אינו מתחייב להגיב, לפרסם, לקדם תוכן של המשתמשים. ברשות האתר, עומדת האפשרות לנטר, לערוך ולמחוק תוכן שנקבע על ידי האתר כפוגע, מעליב, מאיים, מפר זכויות יוצרים ומפר את תנאיו. בכל נושא אתר Unikey והצוות עומדים לרשות הגולשים והלקוחות בכל נושא, בכל עת וזמן, על מנת לעזור להשיב על שאלות, בעיות או תגובות במקרים של רכישות, מאמרי תוכן וכו’. צוות האתר עושה את מירב המאמצים על מנת להעניק חווית גלישה ושירות מקסימלית ולצמצם חוויות שליליות במערכת האתר. כל אדם מוזמן לגשת בכל עת לדף “מרכז התמיכה והעזרה” באתר לשם קבלת מידע מפורט, הסברים ותשובות לשאלות רבות. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם צוות האתר דרך דף צור קשר.

 

שימוש בשירות UnikeyAutoInstall:

 1. כל האמור כאן, בדף הייעודי באתר, יחד עם אזכורים בדפי מדיניות אחרים בפרט מסמך “מדיניות משלוחים” מדבר על שירות אחד.
 2. במידה ותמצא סתירה בין האמור במסמך זה, ובין האמור במסמך הייעודי המיוחד עבור השירות הנ”ל המפורסם באתר, יש לראות את העדכני ביותר, או לחילופין לפנות לצוות האתר לקבלת מידע רלוונטי.
 3. שירות UnikeyAutoInstall שירות חדשני ומהפכני של אתר יוניקי – Unikey אשר ניתן בחינם ללא עלות נוספת כלל מצד הלקוחות! עבור קהל הלקוחות (הרוכשים) שלו בלבד, וזמין עבור אלו המוצרים (וירטואליים) אשר מסומן או מצויין בהם זמינות זו במפורש (לא לכולם).
 4. במסגרת השירות, זכאי כל לקוח האתר, אשר רכש מוצר בעל זכאות לשירות זה, לקבל הטמעת רישיון דיגיטלי / קוד -סיריאל של תוכנה או משחק בחשבונו האישי של מגוון פלטפורמות המשחק הייעודיות, לדוגמה steam, origin וכו’.
 5. לאחר תהליך הרכישה, יהיה על הלקוח לספק את פרטי ההתחברות לחשבונו האישי בפלטפורמה המבוקשת למשחק בהתאם. למסור פרטי התחברות בטופס ייעודי ומאובטח שנמצא בחשבון האישי באתר יוניקי משחקים, או בערוץ תקשורת אחר שידרש ע”י צוות האתר.
 6. על הלקוח למסור פרטי התחברות עבור חשבון פלטפורמת המשחק עבור המוצר שנרכש בהתאם.  שירות זה מזכה רכישה אחת כנגד הטמעה בחשבון אחד בלבד, כלומר רכישה והטמעה של הרישיון בחשבון אחד (אישי) בלבד ולא נוספים! כל מסירה של פרטים כוזבים, או לא מדוייקים, תהווה עילה לשלילת הזכאות וביטול העסקה באופן מיידי. טענה מצד הלקוח לאחר מסירת פרטי ההתחברות, שהחשבון שסופק אינו שלו לא תזכה בהחזר כספי או בהטמעה נוספת או כל עילה לביטול העסקה. ועל כל לקוח לקחת אחריות על חשבונו ומסירת פרטים בצורה נבונה.

 

זכויות יוצרים:

על המשתמש להכיר ולאשר שכל הזכויות,דהיינו זכויות הקניין הקשורות לאתר שמורות ל-Unikey, וכי לא ירכוש או ינסה לקבל זכויות או בעלות עליהן בכל דרך שהיא. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מאגרי מידע, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי ל Unikey. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר הנם בבעלותה הבלעדית של Unikey. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מצוות האתר Unikey. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל ו/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מ Unikey. כאמור, האתר יוניקי עושה שימוש בתוכן ומדיה רבה לרבות קבצי שמע, תמונות, סרטונים, אייקונים ועוד, ויש לתת את הקרדיטים עבור אתרים אלו – עבור יוצרי התוכן החינמי והתפוצה באינטרנט.

 

 

 

 

קבלו 5% הנחה
כאן ועכשיו! 👇

חדשים אצלנו?
קבלו מאיתנו קופון!

דילוג לתוכן