תנאי שימוש

מדיניות תקנון תנאי שימוש באתר www.Unikey.co.il

מסמך זה מהווה מדיניות משפטית מחייבת בנוגע לתנאי השימוש באתר, לרבות גלישה, קריאה, חשיפה למידע, רכישה, העתקת תוכן, מוצרים וכו'. הסכם זה חל על כל גולש ואדם המבקר באתר בנוגע לכל שירותיה, מוצריה או מידע, נתונים אליהם הגולש נחשף באתר. הסכם זה ושאר הסכמים המופיעים באתר לרבות "הסכם מדיניות משלוחים" , "הסכם מדיניות פרטיות", "מדיניות החזרת מוצרים", עשויים להיכתב בלשון זכר מטעמי נוחות כתיבה בשפה, אך מופנה לכל המינים כאחד, ללא הבדלים כלל.

 • אישור מסמך תקנון זה ע"י גולש/מבקר/משתמש/רוכש באתר בכל עת, מאשר בין היתר את שאר מסמכי המדיניות המפורסמים באתר תחת www.unikey.co.il – "מדיניות פרטיות השימוש באתר", "מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקאות באתר", "מדיניות משלוחים", "מדיניות מוכרים", "מדיניות שיווק שותפים" וכו'. כמו כן, מובהר כי בכל נושא הקשור במסמך זה חובה על הקורא לעיין במסמכי המדיניות שונים, וכל הכתוב בהם כוחו יפה באותה המידה ככתוב כאן.
 • במידה ונפלה טעות במילים, מספרים, מונחים, זכר/נקבה, יחיד/רבים וכו', במסמך תקנון זה או מסמכי מדיניות או תקנונים מחייבים המופיעים באתר אין להסיק כי תוקפו של התקנון, המסמך, המדיניות כולו או מקצתו בטלים.

הגדרות: 

 1. האתר Unikey – הצד העומד באחריות האתר בכל הנוגע לתוכן, מכירות, מוצרים או שירותים, לרבות עניינים משפטיים, תמיכה וכו'. יוגדר כ – צוות האתר, הנהלת האתר, האתר.
 2. גולשים – כל מבקר הנכנס לאתר מכל פלטפורמה או מערכת הפעלה, בכל זמן, וגולש במרחב האתר, מבצע פעולות, נחשף למידע, צופה בתכנים, מבצע פעולות רכישה של שירותים או מוצרים, מועבר לתכנים אחרים באופן ישיר או עקיף, יוגדרו כ – גולש, לקוחות, משתמשים, מבקרים, לקוחות.
 3. משתמש –  כל גולש (מבקר) אשר יצר חשבון "משתמש" באתר, יוגדרו כ- חשבונות, משתמש, הן בלשון יחיד או רבים, הן בלשון זכר או נקבה.
 4. רוכשים – כל גולשים או משתמשים אשר ביצעו רכישה כלשהי של מוצר/שירות אחד או יותר באתר.

כללי:

 1. תוקפו של הסכם זה יפה מרגע ביקור כל אדם וגולש במרחב האתר, בכל פלטפורמה בכל עת

וימשך עד לסיום השירות או הגלישה\ביקור, ויחל מחדש בעת ביקור חוזר ללא תלות או קשר לכל גורם אחר.

 1. תוקפו יהיה במודע בצורה ישירה או עקיפה על ידי הסכמה למידע המופיע בחלונות קופצים, במסמכים אחרים או בכל דרך דיוור אחרת שדרכה יגיע אל הלקוח מסמכי הסכמה על השירות ומדיניות השימוש באתר.
 2. אף שינוי, תיקון או ויתור על מסמך זה, סעיף בודד או מספר סעיפים לא יהיה תקף אלא אם נעשה בכתב או בצורה דיגיטלית ונחתם או אושר אלקטרונית על ידי הצד שכלפיו ייטען שינוי, תיקון או ויתור.
 3. אתר זה מתקיים במרחב המרשתת מופעל ומתוחזק ע"י Unikey, לרבות עובדיה, מנהליה ושאר נותני שירותיה. כל תנאי, כינוי שייכות המקושרים לאתר כגון "אנו", "אנחנו", "שלנו", מתייחסים לאתר Unikey בלבד, כל תוכן האתר מוצע על ידו וכך חובת מדיניות על הגולשים בו.
 4. בעת שימוש הגולש, מבקר, משתמש, כל אדם באתר במרחב האינטרנט בו הוא מבצע אינטראקציה קטנה ככל שתהיה עם השירותים, תוכן, מידע, טפסים, מוצרים, סרטונים, חשיפה למידע וכו', הלכה למעשה כי המשתמש – המבקר מקבל עליו כל הסכם, מדיניות ונהלים המתוקפים על ידי האתר.
 5. מסמך זה ומסמכים אחרים המתוקפים על ידי האתר לרבות: מדיניות החזרת מוצרים, מדיניות פרטיות, מדיניות משלוחים, מדיניות מוכרים, תוקפם יפה גם בזמן שימוש בהווה וגם בעתיד באופן פרטני או ציבורי, גם בעת שינוי עתידי במסמך זה ובאחרים בסעיף  אחד בודד או במספר סעיפים.
 6. אתר Unikey וכל עובדיו, מנהליו ונותני שירותיו, רשאים להימנע מלהעניק שירות לכל גולש, משתמש, רוכש שירות או מוצר באתר מכל סיבה שימצאו לנכון בכל זמן.
 7. המוצרים והשירותים הניתנים באתר מוגבלים בכמות מלאי והם ניתנים להחזרה / החלפה על פי מדיניות החזרת המוצרים שלנו. אתר Uniley משקיע מירב המאמצים כדי להציג מידע נכון ורלוונטי ככל האפשר. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל מכירה / מתן שירותיו לכל אדם ואזור גיאוגרפי שרואה לנכון. האתר שומר לעצמו את הזכות להגביל את מלאי המוצרים. כל התיאורים, הפרטים והמחירים של המוצרים והשירותים באתר נתונים לשינוי בכל זמן וללא התרעה, בשיקולו הבלעדי של האתר. האתר שומר על הזכות להפסיק מכירתו של מוצר / שירות בכל זמן וללא התרעה. הצעות ומבצעים המופיעים באתר תקפים ע"פ שיקול דעתו של האתר וניתנים לשינוי וביטול בכל זמן וללא התראה מוקדמת מצד האתר ומי מטעמו.
 8. על המשתמש לשפות ולהגן על המפעילה ועל קודמיה, חליפיה, חברות הבת שלה, חברות האם שלה, גופים הקשורים אליה, נושאי המשרה בה, דירקטורים שלה, בעלי מניות שלה, משקיעים שלה, עובדים שלה, סוכנים שלה, נציגים שלה, ומיופי כוחה, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות והוצאה (לרבות שכ”ט עו”ד) עקב או בקשר עם: (1) רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש; (2) שימוש בשירות על ידי המשתמש; (3) נתוני המשתמש; (4) הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש;    (5) שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.
 9. הגבלת גיל לשימוש באתר Unikey – כאמור במסמכי מדיניות אחרים המופיעים באתר, ובהמשך כמופיע במסמך זה עולה החשיבות לשימוש באתר עם גולשים בוגרים מגיל 18 ומעלה.

על כן: בנוגע לגלישה ורכישה באתר – ובפרטי תקנון זה ובכללו כל מסמכי מדיניות אחרים באתר המחייבים אודות השימוש באתר, מחייב גיל 18 ומעלה.

הונאה ומרמה:

 1. לרשות האתר עומדים אמצעים טכנולוגיים רבים, חלקם פנים ארגוניים במסגרת האתר וחלקם בנותני שירות חיצוניים צד שלישי, כך שבכל מקרה של מרמה, הפרת אמונים או הונאה בכל צורה שהיא במרחב האתר, Unikey עשוייה להפעיל כנגדם אמצעים אלו ואחרים לרבות עורכי דין, יועצים, סוכני בילוש וכו'. ובכל מצב במקרים הנ"ל המפר ישא בתוצאות העלויות של האתר ככל שיידרש על ידה.
 2. חשבונות ומשתמשים באתר הינם אישיים, ואינם ניתנים להעברה בכל מסגרת או דרך שהיא.

הפרה של סעיף זה מהווה עילה לאתר לנקיטת אמצעים שונים בהתאם לשיקול דעתה כנגד המשתמש, במרחב האתר, במרחב המשפטי וככל העולה על רוחה.

 1. כל גולש, משתמש, מבקר או רוכש שירות או מוצר באתר מתחייב באופן ישיר לא לבצע כל פעולות העתקה, שכפול, מכירה, הפצה וסחר במידע או תוכן המופץ באתר, בין אם שנרכש על ידו ובין או לא.
 2. כאמור כל משתמש וחשבון באתר מוגדר כפרטי ואישי בלבד לאותו אדם שיצר אותו, לרבות תוכנו או רכישות או כל מידע המתקבל בו בכל דרך שהיא, וחל איסור מוחלט לבצע שיתוף מידע או חשבון או פיסות מידע בצורה ישירה או עקיפה לכל אדם, בין אם מחזיק במשתמש באתר ובין אם לא, בין אם קרא תנאים אלו ובין אם לא.

גורמי צד שלישי:

 1. רוכשי שירות או מוצר באתר, שהוא בעצמו או אותו מספקים חברות צד שלישי שותפות, הן במרחב הוירטואלי והן במרחב הפיזי, לרבות חברות שילוח, אתרי פורמים ומסחר דיגיטלי, אתרי תוכן, חברות סליקה וכו' – כלל בהתאם לנעשה באתר, יהיו כפופים לאותם הסכמים הקשורים באותן פעולות, שילוח/הובלה, פרטיות ומידע וכו' ואין לייחס מסמך מדיניות זה או אחרים המופיעים באתר Unikey כמדיניות מחייבת או קשורה בצורה ישירה או עקיפה כלל לאותם גורמי צד שלישי.
 2. משתמש, רוכש או כל מבקר או יוצר אינטראקציה עם אתר Unikey בכל דרך שהיא ומסכים לכל הסכמי המדיניות שלה, מסכים באופן ישיר לכל הסכמי המדיניות הנוגעים אליו באתרים השותפים.

ביצוע רכישות ותשלומים באתר:

 1. גולש ומבקר אשר מבצע רכישות באתר למוצרים או שירותים, פירושו הרחב – מסכים לרכישה עבור עצמו מגורמי צד שלישי או כל גורם אחר שמבוצעים ע"י האתר, ושימוש בגורמי צד שלישי במהלך הרכישה. 
 2. המשתמשים מאשרים כי לא יבצעו כל פעולה אשר אינה מאושרת או אינה חוקית במסגרת חוקי המדינה או מדינות אחרות בה הם מתגוררים, לרבות שימוש בזכויות יוצרים, שימוש מסחרי, מסירת מידע, הנוגעים למדיניות או מערבים צד באתר Unikey.
 3. תנאי התשלום ייקבעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר. אלא אם כן הוסכם אחרת, התשלום יתקבל על ידי האתר לפני אישור ההזמנה. האתר על פי שיקוליו הבלעדיים, רשאית לבטל ולחסום הזמנות.
 4. יובהר למשתמשים, גולשים ורוכשי מוצרים או שירותים באתר, כי המועד הקובע לעניין מחיר המוצר הוא מועד אישור ההזמנה על ידי המזמין אשר נשלח אליו בסיום תהליך הרכישה ולא מועד הוספתו לסל הקניות. צוות האתר רשאי לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתם הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי מצב בו לרוכשים או למבקרים יהיו טענות נגדה בשל כך.
 5. האתר אינו לוקח אחריות על מצבים ומקרים המתרחשים לאחר תהליך הרכישה בחזרת הרוכש לאחר קבלת המוצר או השירות, לרבות אובדן, גניבה, תקלות טכניות וכו'. כמו כן, אתר Unikey רשאי לחייב כל רוכש בתשלום נוסף בגין אבידה או גניבה, תקלה טכנית, מחיקה של מוצר או שירות שקיבל, גם במקרים ללא הסכמתו של הרוכש באופן ישיר לאחר הרכישה בגין חיוב זה.
 6. בשום צורה אתר Unikey, שותפיו, עובדיו ושאר נותני שירותיו במרחב הפנים ארגוני וגורמי צד שלישי אינם אחראים על נזקים או הפסדים הנגרמים לרוכשים בכל דרך ע"י המוצרים או השירותים אשר רכשו וכאלה המוצעים על ידי האתר למכירה.
 7. במידה וגורמים או אירועים אשר אינם בשליטת האתר לרבות מפעיליו, מנהליו, עובדיו ושאר נותני שירותיו יעכבו/ימנעו את קיום המוצרים או השירותים והמכירות באתר באופן חלקי או מלא בכל דרך שהיא האתר רשאי לבטל רכישה כולה או חלק ממנה בכל עת.
 8. האתר רשאי לשנות את מחירי המוצרים והשירותים הניתנים בו כמו כן גם את מחיריהם של המשלוחים, עלויות ביטולים, דמי טיפול מעת לעת על פי שיקול דעתו וללא הודעה מוקדמת לגולשים, למשתמשים והרוכשים. ושינוי ככל שיהיה אינו מבטל תוקפו של הסכם זה או אחרים.
 9. בכל מקרה אשר בו מחמת כל סיבה שתהיה, תקלות טכניות, מחשוב, חשמל, ידע מקצועי  של עובדי האתר, תקלות שילוח ועבודה וכו', נבצר מאתר Unikey לספק את המוצרים או לעמוד בהתחייבות אחרת שלו. האתר יוכל לבטל את ההתקשרות עם הקונים, כולם או חלקם.
 10. אתר Unikey שומר לעצמו את הזכות לסגור או את האתר ו/או לבטל מכירה / עסקה על פי שיקול דעתו באם יתברר לו שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו.

אחריות:

 1. אתר Unikey, מפעיליו, עובדיו ושאר נותני שירותיו אינם מייצרים את המוצרים הוירטואליים הנמכרים בו, ועל כן אינם נושאים באחריות לטיב המוצרים, לתכונותיהם, לשמות היצרנים או לכל מיצג הנעשה באתר בנוגע לפרטים האמורים.
 2. ייתכנו במקרים מסוימים הפרשי גוונים בין התצלומים והתוכן המובא באתר בנוגע למוצרים לבין המציאות.
 3. כלל המוצרים באתר מוצגים לצורכי מכירה בלבד, ואינם עומדים על מנת לשרת דעה או המלצה, אופי, תכונותיהם, טיבם או רעתם, שמות היצרנים וכו'.
 4. כל גולש, משתמש או רוכש מסכים כי האתר Unikey יבצע רכישות עבורו בנוגע למוצרים אשר רכש מהאתר מאתרי צד שלישי, וכי כל האחריות בנוגע לאופי המוצרים, שימושם, סכנות, הגבלות, התאמות וכו', אינם על אתר Unikey בכל מוצר או שירות באתר.
 5. בשום נסיבות לא תחול עלינו ו או מי מטעמו שאחריו כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין, עונשים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן הנתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם של המוצרים או השירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת  מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בניזיקין, בין באחריות מוחלטת, ו או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לאתר או מי מטעמו על האפשרות של דמי נזיקין כאמור.
 6. אתר Unikey או מי מטעמו, לא יישא באחריות לכל שימוש בלתי מורשה, או שימוש לרעה, שימוש שלא כדין או כחוק, במרמה, אשר ייעשה על חברות או כל גורמי צד שלישי לרבות נתוני שירות ושותפי האתר,

בתוכן כרטיס האשראי בו נעשית שימוש לשם ביצוע פעולות באתר רכישה וכו'.

 1. אתר Unikey או מי מטעמו לא יישא באחריות לכל שימוש בלתי מורשה, או שימוש לרעה, שימוש שלא כדין וכחוק, במרמה, גבנה או כל דרך שהיא, על תוכן, מידע, נתונים וכו' המועלים על ידי סוכני מכירות, כשהם מכונים תחת הסכם מדיניות מוכרים באתר Unikey – פלטפורמת מסחר.
 2. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ"ב.
 3. האתר לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 4. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר Unikey אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג'.
 5. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא אתר Unikey בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.
 6. אחריות על עותקים דיגיטליים (קוד של משחק ) או משחקים בדיסק או קודים למנוי ברשת ה PSN או XBOX LIVE וכו' – האחריות הבלעדית למוצרים אלה ושירות הלקוחות הוא ישירות אל מול היצרן. Unikey אינה יכולה לתת שירות למשחקים או קודים ולכן במקרה של תקלה על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של יצרן המשחק .

מדיניות משלוחים:

 1. כל האמור בהסכם מדיניות משלוחים המופיע באתר נוגע לסעיף זה באופן ישיר, ניתן להיכנס באופן ישיר דרך האתר.
 2. כל המופיע במסמך זה בא להוסיף על האמור במסמך "מדיניות משלוחים" וכוחו יפה כאמור שם, ואינו מבטל תוקפו בכל צורה שהיא את המסמך האמור.
 3. האתר רשאי לגבות דמי ביטול בגובה 5% ממחיר המוצר שנרכש או 100 ₪ – הנמוך מבין השניים. בנוסף, דמי הביטול כוללים את עלות האיסוף והמשלוח של המוצר.
 4. חובה על קורא מסמך זה וכל גולש אשר במודע או בצורה עקיפה מאשר מסמך זה וסעיף זה לעיין ולאשר את מסמך "מדיניות משלוחים" המופיע באתר. אישור מסמך זה ובפרט סעיף זה מאשר את כל הכתוב במסמך שם.

תוכן ומידע באתר:

 1. האתר Unikey אינו לוקח אחריות על דיוק המידע, תוכן או נתונים אליהם נחשף הגולש,משתמש או רוכש, הן במסגרת מרחב האתר או תחת גורמי דיוור צד שלישי.
 2. כלל התוכן המופיע באתר, לרבות טקסים, תמונות, סרטונים, 

מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים באתר במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 1. המבצעים הנערכים באתר, הינם במסגרת מכירות באתר בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברת . האתר Unikey לא תהא מחויבת למכור, במסגרת האתר, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ"ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת אחרת. 
 2. במידה והאתר יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.

מסירת פרטי מידע:

במצבים בהם תזדקק Unikey – האתר למידע ונתונים מהגולשים/לקוחות/משתמשים/רוכשים בכל נושא, לרבות במקרים של רכישות, מילוי תכני דיוור, מילוי טפסי תשלום, מסירת פרטי מגורים, פרטים אישיים, כתובת אימייל וכו',  יחוייב אותו אדם להזין את הפרטים המבוקשים בהתאם להוראות המופיעות באתר באותו נושא, לצורך מסירת פרטים מדוייקים. אי מסירה של פרטים מדוייקים תהווה עילה להונאה לצד האתר שבוצעה ע"י אותו גורם שמסר את הפרטים השגויים, ובהתאם תוכל להחליט לפי שיקול דעתה לבצע פעולות רבות כנגד אותו אדם, לרבות חסימת פעילות כללית, חסימת גישה לתכנים, ביטול עסקה, תביעה משפטית וכו'. לא תהיה הצדקה לטענה בה הפרטים השגויים שנמסרו היו בטעות ולא במתכוון.

בהסכמה למסמך זה ובפרט בנושא מסירת מידע, כל אדם מחוייב למסור מידע מדוייק אודותיו בנוגע לכל נושא שיבוקש במסגרת האתר (רכישות, תשלומים, טפסי מידע וכו'), ומחוייב לעדכן באופן תכוף במידה וחלו שינויים בפרטים אשר מסר בתחילה. אחריות דיוק הפרטים מוטלת על המשתמש/לקוח/גולש/רוכש בלבד ולא תהיה הצדקה לטענות כנגד אתר Unikey ושאר נותני שירותיו בכל נושא, כנגד אי התאמה למידע מדוייק.

תגובות על האתר:

תגובות משתמשים, חוות דעת והצעות אחרות

במידה והמשתמש שולח תוכן מסוים, כולל בקשות, תגובות, הצעות, רעיונות, תכניות, בכל מדיה אפשרית- דואר אלקטרוני, דואר, מערכות האתר, רשתות חברתיות וכל מדיה אחרת, המשתמש מסכים בכך שהאתר יערוך, יעתיק, יפרסם, יפיץ, יתרגם על פי שיקול דעתו את התוכן שהמשתמש שלח. האתר אינו מתחייב להגיב, לפרסם, לקדם תוכן של המשתמשים.

ברשות האתר, עומדת האפשרות לנטר, לערוך ולמחוק תוכן שנקבע על ידי האתר כפוגע, מעליב, מאיים, מפר זכויות יוצרים ומפר את תנאיו.

בכל נושא אתר Unikey והצוות עומדים לרשות הגולשים והלקוחות בכל נושא, בכל עת וזמן,

על מנת לעזור להשיב על שאלות, בעיות או תגובות במקרים של רכישות, מאמרי תוכן וכו'.

צוות האתר עושה את מירב המאמצים על מנת להעניק חווית גלישה ושירות מקסימלית ולצמצם חוויות שליליות במערכת האתר. כל אדם מוזמן לגשת בכל עת לדף "מרכז התמיכה והעזרה" באתר לשם קבלת מידע מפורט, הסברים ותשובות לשאלות רבות. כמו כן, ניתן ליצור קשר עם צוות האתר דרך דף צור קשר.

זכויות יוצרים:

על המשתמש להכיר ולאשר שכל הזכויות,דהיינו זכויות הקניין הקשורות לאתר שמורות ל-Unikey, וכי לא ירכוש או ינסה לקבל זכויות או בעלות עליהן בכל דרך שהיא. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות הזכויות המוסריות, הזכויות הכלכליות, זכויות היוצרים, סימני המסחר, שמות מסחר, פטנטים, מאגרי מידע, מדגמים, סודות מסחריים וכל זכות אחרת ביחס לאתר לרבות, אך לא רק, התוכן, העיצוב, העריכה וכן אופן הצגתו ועריכתו של המידע המופיע באתר והאתר עצמו שמורות באופן בלעדי לUnikey. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, הדפים המקוונים הכלולים בו, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע, וכל צורת המחשה אחרת הכלולים באתר הנם בבעלותה הבלעדית של Unikey. אין להעתיק ו/או לשעתק ו/או לשכפל ו/או להכין יצירות נגזרות ו/או לשנות ו/או להתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מצוות האתר Unikey. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את התוכן ו/או חלק ממנו, אלא בתנאים המפורטים באתר. כמו כן, מתחייב המשתמש כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא יעתיק ו/או ישעתק ו/או ישכפל ו/או יכין יצירות נגזרות ו/או ישנה ו/או יתאים את תוכן האתר במלואו או בחלקו לצורך הפצה, פרסום, הצגה, ביצוע, העברה, שידור, העמדה לרשות הציבור, מכירה ו/או כל פעולה אחרת ללא קבלת אישור בכתב ומראש מ Unikey.

מחיר
15298
דרוג
פלטפורמה
קטגוריות
מפיץ

התקנה אוטומטית לחשבון לאחר הרכישה!

לאחר הרכישה, תתבקשו להזין את פרטי החשבון שלכם והמערכת שלנו תעשה את השאר! המערכת תבצע התקנה מהירה של המשחק בחשבונכם ותוכלו להתחיל לשחק במהירות!

הפעולה מאובטחת לחלוטין ושומרת על כל פרטיכם מוגנים ומאובטחים מידיהם של אנשים לא מוכרים.

התקנה אוטומטית לחשבון לאחר הרכישה!

לאחר הרכישה, תתבקשו להזין את פרטי החשבון שלכם והמערכת שלנו תעשה את השאר! המערכת תבצע התקנה מהירה של המשחק בחשבונכם ותוכלו להתחיל לשחק במהירות!

הפעולה מאובטחת לחלוטין ושומרת על כל פרטיכם מוגנים ומאובטחים מידיהם של אנשים לא מוכרים.

התחברות לחשבון

טוב לראות אותכם! 👋 הכניסו את פרטי החשבון:

יצירת חשבון!

זה לוקח פחות מדקה, ואתם איתנו! 😄 אנחנו צריכים רק כמה פרטים: